Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Hatályos: 2021.06.20.-tól visszavonásig.

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Basa-uvegfolia.hu számára. A Basa-uvegfolia.hu az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a www.basa-uvegfolia.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat a Basa-uvegfolia.hu kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

1. Az adatkezelő adatai

Az Adatkezelő megnevezése: Basa-uvegfolia.hu

Az Adatkezelő képviselője: Basa & Basa Kft.-től Basa Ildikó

Cégjegyzék szám : 09 09 009350

Az Adatkezelő telephelye: Debrecen, Füredi u. 98.

Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06(30)943-79-08 és 06(30)655-18-78

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@basa-uvegfolia.hu

Az Adatkezelő postai címe: 4033 Debrecen, Füredi u. 98.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő különböző üzleti területeken szolgáltatási tevékenységet folytat, amivel kapcsolatban a bevezetőben megjelölt honlapon tájékoztatást nyújt. A honlap felkeresése során, a "Kapcsolat" menü pontban, a Felhasználónak lehetősége van a Basa-uvegfolia.hu -val a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő Basa-uvegfolia.hu weboldalán, a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

A Felhasználó anonim maradhat, mivel a személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre.

5. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.basa-uvegfolia.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a következő személyes adatok megadása lehetséges: Név, Email, Telefonszám.

6. Az adatkezelés időtartama

Összességében, alapesetben, a Kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli a Felhasználó személyes adatait.

Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.

Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.

A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.

A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.

Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

8. A személyes adatok törlése

Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a Kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követően 60 nappal, amennyiben az Érintett 30 nap elteltével nem reagál érdemben a részére kiküldött válaszüzenetre.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban foglaltak szerint.

Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.

Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

9. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

10. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

11. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

12. Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

Név: Basa-uvegfolia.hu

Cím: 4033 Debrecen, Füredi u. 98.

Telefonszám: 06(30)943-79-08 és 06(30)655-18-78

Email: info@basa-uvegfolia.hu

Honlap: www.basa-uvegfolia.hu

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

13. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

14. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

15. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

16. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.